Totem Shaman and Naim


Anyone ever heard Totem Shaman driven by Naim Olive NAC52+NAP135+Supercap?
kovit